Landstede Groep

Zorg en begeleiding

1. Mentoraat
Elke leerling heeft een mentor. Hij is het aanspreekpunt voor de leerling en voor de ouders. Elke leerling is uniek qua het omgaan met zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking. Dit zijn vaardigheden die vaak nog niet voldoende zijn ontwikkeld en die leerlingen nog moeten worden aangeleerd. Om dit proces optimaal te begeleiden krijgt elke leerling op onze school een eigen persoonlijke mentor. De mentor houdt het welbevinden en de resultaten van het kind in de gaten. Hij kan helpen bij problemen of weet de juiste hulp te vinden. De persoonlijk mentor blijft, waar mogelijk, gedurende de gehele schoolperiode op het Agnieten College Wezep dezelfde persoon. De mentor begeleidt het kind ook bij het maken van keuzes. Hij is de spil in de begeleiding van de leerling op school. De mentor ondersteunt en begeleidt de leerling ook bij het kiezen van een vakkenpakket en bij het kiezen van een passende school of vervolgopleiding. Ouders/verzorgers worden in dit proces betrokken en gestimuleerd over deze keuzes met hun kind te spreken.

2. Counseling
De counselor is een leerlingbegeleider, een hulpverlener die leerlingen kan helpen die in moeilijkheden zijn geraakt. De counselor werkt vaak samen met hulpverleners van buiten de school, zoals de maatschappelijk werker of de straathoekwerker. Ook de counselor is een vertrouwenspersoon.

Agnieten College Wezep 067 (Kopie).jpg

4. Studiebegeleiding
Studiebegeleiding wordt gegeven aan leerlingen die moeite hebben bij het plannen, maken, leren of organiseren van hun huiswerk. Samen met de docent worden er tips en trucs besproken om tot een beter leerresultaat te komen. Wij bieden dit in kleine groepjes of individueel aan.

5. Huiswerkbegeleiding
Voor de leerling die graag op school in alle rust zijn huiswerk wil maken, bestaat er een huiswerkklas. In dit lokaal kunnen leerlingen onder begeleiding hun huiswerk maken en leren. Dit kan op eigen initiatief van de leerling, maar als de resultaten onder de maat zijn, kunnen leerlingen ook verplicht worden op school hun huiswerk te maken.

6. Remedial teaching
De Remedial teacher helpt leerlingen die structureel problemen hebben met taal of rekenen. Dat kunnen kinderen zijn met dyslexie, problemen met spelling, leesvaardigheid of rekenen. Er wordt extra hulp aangeboden bij Nederlands, Engels en rekenen in een kleine groep of individueel.
In alle eerste klassen wordt aan het begin van het jaar een aantal toetsen afgenomen om inzicht te krijgen in de taalvaardigheid. Aan de hand van de uitslag van deze toetsen worden leerlingen uitgenodigd voor extra spellinglessen om eventuele achterstanden weg te werken. In de loop van het jaar zal de toets nog een keer afgenomen worden. De uitslagen worden vergeleken met de eerdere uitslagen en is de vooruitgang onvoldoende dan kan in overleg met de ouders onze orthopedagoog ingeschakeld worden ; we kunnen dan verder onderzoek doen naar bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie.

7. Lokaal 24b ( Passend onderwijs )

We hebben een speciaal lokaal ingericht voor kinderen die het soms even niet volhouden in hun klas, of die op verschillende momenten in de week extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Een orthopedagoog en een begeleidingsexpert staan hier de hele week klaar om kinderen op te vangen. De kinderen die hier gebruik van maken hebben een ondersteuningsplan waarin de afspraken staan die we met ouders en leerling gemaakt hebben.

8. Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersonen zijn er voor de leerlingen als ze onderwerpen willen bespreken, die ze niet met anderen willen of kunnen bespreken. Alles is bespreekbaar en de informatie zal vertrouwelijk behandeld worden. De gesprekken kunnen gaan over discriminatie, racisme, pesten of geweld, maar ook over seksualiteit, seksueel misbruik, een ongewenste zwangerschap of je eerste zoen.

9. Faalangstreductietraining
Faalangst is angst om fouten te maken, te falen. Leerlingen met faalangst voelen vaak grote druk om te presteren. Dit kan verholpen worden door een training. Er wordt geleerd hoe om te gaan met spanning en angst in een faalangstreductietraining.

10. Sociale vaardigheidstraining
Sociale vaardigheden (sova) zijn erg belangrijk in het leven. Deze training wordt aangeboden aan leerlingen die sociaal onhandig, onzeker en verlegen overkomen. Zij vinden het moeilijk om vrienden te maken, weten niet hoe ze een gesprekje moeten beginnen en kunnen moeilijk ‘nee’ zeggen. Er wordt geleerd in een klein groepje om iemand bv recht in de ogen te kijken en om op een goede manier voor je mening uit te komen.

11. Schoolartsonderzoek
In klas 2 worden alle leerlingen onderzocht door de schoolarts. Dat begint met een vragenlijst en kan overgaan in een lichamelijk onderzoek. De schoolarts doet onderzoek naar het lichamelijk en geestelijk welbevinden van het kind. Ouders en kind kunnen te allen tijde zelf ook een onderzoek aanvragen.

12. Leerplichtambtenaar
Leerlingen zijn, tot en met 18 jaar, verplicht om naar school te gaan. Is een leerling opvallend veel afwezig of zelfs ongeoorloofd afwezig, dan kan de leerplichtambtenaar ingeschakeld worden. Er wordt eerst contact gezocht met de ouders voor we overgaan tot het inschakelen van de leerplichtambtenaar. Ouders kunnen, in uitzonderlijke gevallen, een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht.

13. School - Ondersteunings - Team
Binnen de school is er om de 4 weken een SOT overleg. Het SOT bestaat uit de directeur, de zorgcoördinator, de teamleider, de remedial teacher, de vertrouwenspersonen en de decaan. Er wordt besproken of een leerling extra hulp of begeleiding nodig heeft, zoals counseling, remediale hulp of een training. Samen zoeken wij naar een oplossing binnen de school. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de leerling doorverwezen naar externe hulpverlening. Dit gaat altijd in overleg met ouders en/of verzorgers.

14. DOC 93
DOC 93 is een didactisch en orthopedagogisch centrum dat onderwijs en ondersteuning biedt aan leerlingen van scholen in het voortgezet onderwijs. Voorwaarde is dat deze scholen onderdeel zijn van de Landstede Groep. DOC 93 is gevestigd in de Emmawijk in Zwolle.
Het kan zijn dat de overstap van het basisonderwijs naar het regulier voortgezet onderwijs te groot voor je is. Zo kan er sprake zijn van leer- en/of gedragsproblemen waar specifieke begeleiding voor nodig is. Je kunt dan gedurende kortere of langere tijd onderwijs volgen bij DOC 93. Ook verzorgt DOC 93 ondersteuning aan school door een orthopedagoog.

15. Passend onderwijs

Voor ons is Passend Onderwijs: Onderwijs dat bij je past, dat uitgaat van talenten

Wij zijn er voor alle leerlingen, ook degenen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij zorgen voor een passende onderwijsplek. Daarbij houden we rekening met de behoeften van het kind en de voorkeuren  van de ouders. We gaan samen in gesprek om mogelijkheden te verkennen en maatwerk te leveren voor ieder kind.

De wet op het Passend Onderwijs is sinds 1 augustus 2014 in werking. Dat betekent dat elk kind recht heeft op onderwijs dat aansluit bij zijn of haar onderwijsbehoefte. Het accent is verlegd van “welke beperkingen heeft deze leerling” naar “wat heeft deze leerling nodig om een goede onderwijsontwikkeling door te maken”. Een ander manier van kijken en denken die er voor moet zorgen dat minder leerlingen naar het speciaal onderwijs worden verwezen. In dat kader hebben alle scholen zorgplicht voor elke leerling die is aangemeld. Dat wil zeggen dat er een passende school moet worden gevonden voor elke aangemelde leerling. De schoolbesturen in de regio (het Samenwerkingsverband SWV 23-05) zorgen daarom samen voor een dekkend onderwijsaanbod, waarin de leerling de zorg kan ontvangen die aansluit bij de onderwijsbehoefte. Op de website http://www.swvvoijsselvecht.nl  staat meer informatie over het samenwerkingsverband IJssel-Vecht.

Vraag naar extra ondersteuning
Voor de meeste leerlingen is ons onderwijsaanbod met basisondersteuning (link naar inhoud van de basisondersteuning) voldoende. Maar soms blijkt dat uw dochter of zoon extra ondersteuning nodig heeft. In gezamenlijkheid met ouders stellen we dan een zogenaamd Ontwikkelingsperspectief op (OPP). In het ontwikkelingsperspectief staat de onderbouwing van de plaatsingskeuze, de bevorderende en belemmerende factoren die bij het opleiden van de leerling meespelen en de te verwachten uitstroommogelijkheid. Het ontwikkelingsperspectief wordt gebruikt als uitgangspunt van het onderwijsaanbod. Regelmatig zullen we met de leerling en ouders de voortgang evalueren  en zo nodig bijstellen.
Het kan zijn dat we op onze locatie de passende aanpak niet kunnen bieden, maar een andere school wel. Landstede VO heeft een bovenschoolse voorziening (DOC 93)  ingericht, waarbij leerlingen  met hele specifieke ondersteuningsvragen onderwijs kunnen ontvangen. Kijk voor meer informatie op www.doc93.nl

Grenzen aan passend onderwijs
Helaas moeten wij soms erkennen dat er ook grenzen zijn in wat wij kunnen bieden voor leerlingen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer leerlingen niet aan het groepsproces kunnen deelnemen. Ook bereiken we onze grenzen als het gaat om extreem gedrag, zowel internaliserend of externaliserend, waarbij gevaar is voor andere leerlingen of waarbij het onderwijsproces ernstig wordt belemmerd. Voor leerlingen die bij ons onderwijs volgen, moet er utizicht zijn op het behalen van een diploma. De onderwijsbehoefte van leerlingen met een lichamelijke beperking moet passen binnen de mogelijkheden en aanpassingen van de school. De school is niet ingericht op het verrichten van medische handelingen.
 Als een leerling naar een school voor speciaal voortgezet onderwijs wordt verwezen vraagt het bevoegd gezag van … de school  bij het Samenwerkingsverband (SWV) een toelaatbaarheidsverklaring aan. Het samenwerkingsverband heeft de taak om te beslissen of een leerling wordt toegelaten tot het (v)so. Daarnaast is het Samenwerkingsverband ook het orgaan waar de verdeling van de zorggelden wordt geregeld.

Aanmelden
Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Meld uw kind dan minimaal 10 weken voordat het schooljaar begint bij ons aan via het schriftelijk aanmeldingsformulier. Binnen 6 weken (bij uitzondering binnen 10 weken) hoort u of wij (of een andere school) de passende onderwijsplek kunnen bieden.

Contact en informatie
Voor meer informatie over ons zorgaanbod kunt u contact opnemen met een van onze zorgcoördinatoren/intern begeleiders.
 

 

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: 088 8507570
Ons e-mailadres: wezep@agnietencollege.nl

Ons bezoekadres:
Agnieten College Wezep
Noordsingel 70
8091 WD Wezep

Postadres:
Postbus 41
8090 AA Wezep