Landstede Groep

onderwijsvisie

Onderwijs dat bij je past

Het Agnieten College Wezep is een school voor vmbo, havo en atheneum op christelijke grondslag. De universele menselijke waarden zijn voor onze school richtlijn voor het pedagogisch handelen. Deze waarden dienen als grondgedachte voor de omgangsvormen, afspraken en regels die op school gehanteerd worden. Onze school wil partner zijn in de opvoeding van de leerlingen door de ouders/ verzorgers.

Leerlingen voelen zich bij ons op school al snel thuis. Het saamhorigheidsgevoel strekt zich uit van leerlingen onderling tot personeel en ouders. Samen dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind. De leerlingen worden serieus genomen en hun mening telt mee. Doel is de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen te ontwikkelen. Leerlingen zijn zelf eigenaar van hun leerproces. We bereiden ze voor op hun rol in de maatschappij als een positief kritische burger in onze hedendaagse maatschappij. 

Onderwijskundig stelt onze school zich ten doel te zorgen voor een goede aansluiting op datgene wat de leerlingen op de basisschool hebben geleerd. Kennis, vaardigheden en attitude worden opgebouwd en uitgebouwd, zodat de leerlingen met succes kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs en de doorlopende leerlijn wordt gewaarborgd. De school kiest daarbij voor onderwijs op maat, wat betekent dat veel verschillende didactische mogelijkheden worden benut om zo te komen tot een gevarieerd onderwijskundig aanbod dat de leerlingen zoveel mogelijk uitdaagt en stimuleert. De leerling kan vakken en onderdelen op verschillende niveaus volgen.

Het Agnieten College Wezep is een school waar talenten op allerlei gebieden in en buiten de lessen worden gestimuleerd en uitgedaagd, waar de betrokkenheid van allen zo belangrijk wordt gevonden, dat het logisch is dat de leerlingenzorg ook een zorg van allen is, in de eerste plaats van de individuele docent, mentor en conciërge, in de tweede plaats van ondersteuners, leerlingbegeleiders, schoolleiding en externe zorgverleners vanuit het zorgadviesteam.

Als school zien we de ouders / verzorgers als partner bij de ontwikkeling en voortgang van de leerling en mogen we van elkaar een actieve houding verwachten.

Contact

Ons telefoonnummer: 088 8507570
Ons e-mailadres: wezep@agnietencollege.nl

Ons bezoekadres:
Agnieten College Wezep
Noordsingel 70
8091 WD Wezep

Postadres:
Postbus 41
8090 AA Wezep

Klik hier voor de routebeschrijving

Stel je vraag